Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci studiów I i II stopnia oraz absolwenci 2022 roku i roku akademickiego 2022/2023 Wydziału Architektury PB, Kierunku Architektura Wnętrz. Projekty można składać do 30 listopada 2023 do godziny 23:59 na adres: fundacja@kanvision.pl

Uczestnicy, przystępujący do Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu na potrzeby organizacyjne i informacyjno-promocyjne Konkursu, polegające na udostępnianiu wuzerunku oraz podaniu do publicznej wiadomości imienia i nazwiska.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie zezwolenia (Załącznik nr 2) na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby Konkursu zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz 1062).

Uczestnicy udzielają zgody na wykorzystanie zgłoszonych projektów w dowolnej formie przez Organizatora Konkursu oraz Patronów Konkursu do celów promocyjnych i informacyjnych.

W celu realizacji obowiązku podatkowego przez Organizatora, laureaci Konkursu zobowiązani są do złożenia dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zadanie Konkursowe

Zaprojektuj wnętrze domowego SPA przyszłości z zastosowaniem systemu KAN-therm. Zwróć szczególną uwagę na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań i technologii jako realizacji wizji przyszłości. Zaznacz odnośnikiem w projekcie miejsca montażu systemów ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego. Zaprojektuj wnętrze na dowolnym planie, o powierzchni całkowitej 30-35m2 i wysokości w świetle do 4m, z dowolną ilością, wielkością i położeniem otworów okiennych i drzwiowych. Podstawowy program użytkowy wnętrza SPA ( umywalka/ki, miska wc, wanna, strefa prysznicowa) wzbogać o dodatkowe ciekawe rozwiązania / elementy ( np. sauna, beczka, jacuzzi, meble wypoczynkowe, meble do składowania, pralka, suszarka).

Zakres opracowania:

Forma opracowania:

Zapis elektroniczny projektu przedstawionego na dwóch planszach o formacie A1 w układzie pionowym

Adres zgłaszania projektów konkursowych:

Link do projektu i załączników należy przesłać na adres fundacja@kanvision.pl

Kontakt do Organizatorów konkursu:

kontakt PB: 501 072 363, kontakt KAN Vision: 502 422 722, ekspert techniczny KAN-therm: mzalewska@kan-therm.com

Jury

Małgorzata Szczepańska

Redaktor Naczelna i Dyrektor Kreatywna Elle Decoration, od 2008 r. Autorka publikacji, aranżacji wnętrzarskich i prac plastycznych w mediach branżowych. Członek jury w wielu konkursach poświęconych projektowaniu

prof. dr hab. Michał Stefanowski

Prof. dr hab., Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Projektant produktów, małej architektury, opakowań, systemów informacji i komunikacji wizualnej. Obecnie w zespole projektowym INNO+NPD, z którym od wielu lat współpracuje firma KAN.

dr hab. Arch. Tatiana Misijuk Prof. PB

Od 1999 r. pracuje na Wydziale Architektury PB na kierunku Architektura wnętrz. Autorka scenariusza Muzeum Ikon w Supraślu. Uprawia malarstwo, rysunek, projektuje wnętrza sakralne, mieszkalne i użyteczności publicznej, projektuje meble.

prof. dr hab. Andrzej Bissenik

Profesor sztuk plastycznych, wieloletni dydaktyk ASP w Warszawie, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie i innych uczelni, specjalista w dziedzinie architektury wnętrz. W 2017 roku odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Regulamin

Regulamin konkursu

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady oraz warunki przeprowadzenia i uczestnictwa w Konkursie na projekt wnętrza:

„Domowe SPA przyszłości w systemie KAN-therm WALL i FLOOR”. (zwany dalej Konkursem).

Organizatorem Konkursu jest Fundacja KAN VISION, Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, NIP 9662126147 (zwana dalej Organizatorem). Czynności organizacyjne związane z konkursem wykonuje Fundacja KAN VISION.

Konkurs odbywa się pod patronatem Partnera Konkursu: Politechniki Białostockiej oraz firmy KAN Sp. z o.o..

Celem Konkursu jest wybór najlepszych prac spośród zgłoszonych projektów, prezentujących nowatorskie rozwiązania aranżacji domowego SPA przyszłości z zastosowaniem systemów ogrzewania płaszczyznowego marki KAN-therm WALL i FLOOR

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu, jako jednoetapowy, ze zgłoszeniem, w którym każdy Uczestnik Konkursu składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na projekt wnętrza domowego SPA z zastosowaniem systemu płaszczyznowego stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.

Zgłoszeń projektów do udziału w Konkursie można dokonywać do: 30 listopada 2023 do godziny 23:59.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne, których fundatorem jest Fundacja Kan Vision.

Od decyzji Organizatora w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu nie przysługują odwołania.

§ 2

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci studiów I i II stopnia oraz absolwenci 2022 roku i roku akademickiego 2022/2023 Wydziału Architektury PB, Kierunku Architektura Wnętrz.

Uczestnicy, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu na potrzeby organizacyjne i informacyjno-promocyjne Konkursu, polegające na udostępnianiu wizerunku oraz podaniu do publicznej wiadomości imienia i nazwiska.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie zezwolenia (Załącznik nr 2) na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby Konkursu zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

Uczestnicy udzielają zgody na wykorzystanie zgłoszonych projektów w dowolnej formie przez Organizatora Konkursu oraz Patronów Konkursu do celów promocyjnych i informacyjnych.

W celu realizacji obowiązku podatkowego przez Organizatora, laureaci Konkursu zobowiązani są do złożenia dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 3

Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez Organizatora w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie autorów projektów do czasu rozstrzygnięcia Konkursu. W tym celu Organizator nada projektom zgłoszonym do udziału w Konkursie dwucyfrowe oznaczenia kodowe i zasłoni fragmenty plansz graficznych uniemożliwiając odczytanie imion i nazwisk autorów prac i ich opiekunów. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów, Organizator powoła Komisję Konkursową,zgodnie z regulaminem w załączniku nr 4.

Organizator zobowiązany jest do:

  • zorganizowania wystawy projektów zgłoszonych do udziału w Konkursie na Wydziale Architektury PB;
  • udostępnienia na stronie internetowej panelu do głosowania wraz z dokumentacją prac konkursowych.

Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych prac oraz przyzna nagrody.

Termin rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się w dniach: 12-13 października 2023 r.

Komisja Konkursowa przy wyborze najlepszych prac, będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

  • oryginalność i kreatywność projektu;
  • poprawność przyjętych założeń,
  • podział i aranżacja stref,
  • uwzględnienie wymagań ergonomicznych i ergometrycznych,
  • walory architektoniczne i estetyczne,
  • funkcjonalność proponowanych rozwiązań,
  • zastosowanie materiałów i technologii systemów ściennych (Wall) oraz podłogowych (Floor) ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego KAN-therm.
§ 4

Przyznane zostaną następujące nagrody:

Pierwsza Nagroda – 1 500 EUR (równowartość wg obowiązującego kursu NBP z dnia wypłaty nagrody);

Druga Nagroda – 1 000 EUR (równowartość wg aktualnego kursu NBP z dnia wydania nagrody)

Trzecia Nagroda – 700 EUR; (równowartość wg aktualnego kursu NBP z dnia wypłaty nagrody)

Podane kwoty nagród są kwotami brutto, od których Organizator pobierze należny podatek.

Dopuszczalne są prace zespołowe (dwuosobowe), wówczas nagroda przypada całemu zespołowi do podziału.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu, w tym imion i nazwisk autorów nagrodzonych projektów zostanie podane przez Organizatora do publicznej wiadomości.

Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych oraz spornych decyzje podejmuje Organizator.

Pobierz katalog ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego KAN-therm:

Pobierz

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas!

fundacja@kanvision.pl